Anasayfa » AÖF Testleri » Türk İslam Edebiyatı Ara Sınav Deneme Testi – I

Türk İslam Edebiyatı Ara Sınav Deneme Testi – I

1. Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuad Köprülü B) Tevfik Fikret C) Ziya Gökalp D) Namık Kemal E) Abdulkadir İnan

2. Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Mesnevi-i Mânevî- Süleyman Çelebi

B) Garibnâme – Ahmed Bîcân

C) Envâru’l-Âşıkîn – Âşık Paşa

D) Muhammediye – Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî

E) Müzekki’n-Nufûs -Eşrefoğlu Rûmî

3. Aşağıdaki edebı̂eserlerden hangisi I ̇slâmı̂ilimlerle doğrudan ilgili değildir?

A) Kıyâfet-nâme B) Tasavvuf-nâme C) Mirâciye D) Akâid-nâme E) Siyer-i Nebı̂

4. Türk-I ̇slâm edebiyatı hangi dönemde klasik hale gelmiştir?

A) Babürlüler Dönemi B) Selçuklular Dönemi C) Osmanlılar Dönemi D) Karahanlılar Dönemi E) Beylikler Dönemi

5. Aşağıdakilerden hangileri İslâm’ın inanç esası kapsamına girmez?

A) Müslümanların aile hukuku ile ilgili birikimleri B) İslâm’ın ibadet hükümleri C) İslâm’ın muamelat hükümleri D) İslâm’ın koğuculukla ilgili hükümleri E) İslâm’ın zina hakkındaki hükümleri

6. Türk-İslâm edebiyatında kaleme alınmış en ünlü Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi kime aittir?

A) Akşemseddin B) Fuzûlî C) Nâbî D) Hamdullah Hamdi E) Yunus Emre

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk-I ̇slâm edebiyatının doğrudan dinı̂kaynaklarından sayılmaz?

A) Sünnet B) Ahbârü’l-Arab C) Kısas-ı Enbiyâ D) Fıkıh E) Tasavvuf

8. Ali Şı̂r Nevâı̂tarafından Çağatayca kaleme alınan tezkirenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atrabül-âsâr B) Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd C) Mecâlisü’n-nefâis D) Gülşen-i Şuarâ E) Menâkıb-ı Hünerverân

9. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden değildir?

A) Tegazzül B) Medhiyye C) Fahriyye D) Dua E) Mersiye

10. Esas olarak hecelerin uzunluğu ve kısalığı temeline dayanan bir şiir ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafiye B) Redif C) Aruz D) Beyit E) Mısra

11. Bir gazelin beyitleri önüne aynı vezinde dörder mısra ilavesiyle tanzim edilen nazım şekline ne ad verilir?

A) Ta’şir B) Müsemmen C) Tesdis D) Kaside E) Müseddes

12. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle kurulan nazım şekillerindendir?

A) Mâni B) Kaside C) Koşma D) Muhammes E) Mesnevi

13. Resmı̂yazışmalarda kullanılan nesir dilini ifade eden edebı̂tür ve dil bili- mi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I ̇nşâ B) Telmih C) Mecaz-ı mürsel D) Ebced E) Seci

14. Belâgatin size sağladığı en önemli husus aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Metinleri derinliğine anlamayı sağlar.

B) Belâgat konuları hakkında bilgi sahibi olmayı temin eder.

C) Şiirlerdeki edebi sanatları bulmamıza yardımcı olur.

D) Türk-I ̇slâm edebiyatı metinlerini doğru okumayı sağlar.

E) Okuduğumuz şiirlerden zevk almamıza imkân verir.

15. Aşağıdakilerin hangisi beyân ilminin konuları arasında yer almaz?

A) Mecâz B) Tevriye C) Teşbih D) İstiâre E) Kinâye

16. Başka bir şaire ait olan mısranın bir şiirde kullanılmasına ne ad verilir?

A) Tecâhül-i ârifâne B) I ̇ktibas C) Teşhis D) I ̇ntak E) Tazmin

17. Aşağıdaki eserlerin hangisi tasavvuf ile ilgilidir?

A) Battal Gazi Destanı B) Kur’an Tercümeleri C) Sı̂retü’n-nebı̂ D) I ̇skendernâme E) Garibnâme

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Kutadgu Bilig” isimli eserde hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve kardeşi tarafından temsil edilen özelliklerden biri değildir?

A) Adalet B) Kahramanlık C) Mutluluk D) Akıl E) Kanaat

19. Yedi meclis anlamına gelen Mecalis-i Seb’a adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mevlana B) Aşık Paşa C) Ahmed Yesevi D) Yunus Emre E) Ahmed Fakih

20. Aşağıdakilerden hangisi I ̇slâmiyet sonrası meydana getirilen eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Öğreticilik vasfı hâkimdir.

B) Eski Türk geleneklerinden izler taşımaktadır.

C) Türk kültürüne ait bazı öğe ve motişer I ̇slâmı̂ hüviyete bürünmüştür

D) Sadece yöneticilerin okuması için yazılmışlardır.

E) I ̇slâm öncesi Türk edebiyatının şekil yapısını kısmen korumuşlardır

CEVAP ANAHTARI

CEACADBCECADADBEEBAD

Bu da ilginizi çekebilir

Temel Bilgi Teknolojileri II Ara Sınav Deneme Testi – I

1. Aşağıdakilerden hangisinde masaüstü bileşenleri doğru olarak verilmiştir? A) Masaüstü simgeleri, Görev çubuğu, Bilgisayarım B) …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir