Anasayfa » AÖF Testleri » Türk İslam Edebiyatı 2016 Bahar Ara Sınavı

Türk İslam Edebiyatı 2016 Bahar Ara Sınavı

1. Kâbe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

A) Musavverât B) Muallakât C) Murakkaât D) Mukattaât E) Mukaddemât

2.Aşağıdakilerden hangisi İslamî Türk edebiyatının doğrudan dinî olmayan kaynakları arasında gösterilebilir?

A) Siyer-i Nebî B) Kısas-ı Enbiyâ C) Tevârîh-i Hulefâ D) Terâcim-i Ahvâl E) Ahbâru’l-Arab

3.İslamî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyer B) Kısas-ı Enbiyâ C) Kur’ân-ı Kerim D) Şuarâ Tezkireleri E) Ahbâru’l-Arab

4.İslam öncesi yazılı ve sözlü kaynaklardan geniş ölçüde istifadeyle zenginleşen dinî kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkıh B) Tasavvuf C) Hadis D) Kısas-ı Enbiyâ E) Akaid

5.Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İslamî ilimlerle ilgili eserlerden biri değildir?

A) Sıhhatnâme B) Pendnâme C) Akâidnâme D) Kâbenâme E) Fütüvvetnâme

6.Aşağıdakilerden hangisi “hadis”in doğrudan kaynaklık ettiği edebi türlerden biri değildir?

A) Hilye B) Siyâsetnâme C) Siyer D) Miraciye E) Mevlid

7.Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri değildir?

A) Divânü Lügâti’t-Türk B) Kutadgu Bilig C) Divân-ı Hikmet D) Atâbetü’l-Hakâyık E) Orhun Yazıtları

8.Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatı metinlerinin kaynakları arasında yer almaz?

A) Münşeât B) Tuyuğ C) Cönk D) Divan E) Mecmua

9.Türk İslam edebiyatının, aşağıdaki eserlerden hangisiyle başladığı kabul edilir?

A) Divânü Lügâti’t-Türk B) Atâbetü’l-Hakâyık C) Kutadgu Bilig D) Orhun Yazıtları E) Divân-ı Hikmet

10.Aşağıdakilerden hangisi “İslam Öncesi Türk Edebiyatı”nda şairlere verilen isimlerden biri değildir?

A) Ozan B) Ata C) Oyun D) Kam E) Bahşı

11.En açık, akıcı, zamanında ve yerli yerinde söz söyleme ve yazım kurallarını inceleyen ilmî disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnşâ B) Fesâhat C) Belâgat D) Mazmun E) Kafiye

12.Kur’an ya da hadisten alınmış bir ibareyi beyte ya da mısraya yerleştirme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İktibâs B) İstişhâd C) Telmih D) İrsâl-i mesel E) İtnâb

13.Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Dua B) Girizgâh C) Nesîb D) Telbiye E) Methiye

14.Secîli üslubuyla tanınmış “Tazarru’nâme” adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinan Paşa B) Veysî C) İbrahim Hakkı D) Nergisî E) Tacizade Cafer Çelebi

15.Hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsüne ne ad verilir?

A) Tahmis B) Hece C) Beyit D) Mısra E) Aruz

16.Mısra sonlarındaki, yazılış ve okunuş itibarıyla aynı olan ses benzerliğine ne ad verilir?

A) Kafiye B) Vezin C) Tefile D) Redif E) Vasl

17.Bir şiirde başka bir şaire ait olan mısranın kullanılması sanatına ne ad verilir?

A) Cinas B) Tasri’ C) Mecaz D) Tazmin E) İrsâl-i mesel

18.Aşağıdakilerden hangisi edebî sanatlardan teşbihin unsurları arasında yer almaz?

A) Müşebbeh bih B) Müşebbeh C) Vech-i şebeh D) Edât-ı teşbih E) Müstahsen

19.Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) Koşma B) Ağıt C) Varsağı D) Gazel E) Türkü

20.Divan edebiyatındaki “tuyuğ”un halk edebiyatındaki karşılığı olan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musammat B) Destan C) Mani D) Kaside E) Semai

B E C D A B E B C B C A D A E A D E D C

Bu da ilginizi çekebilir

Temel Bilgi Teknolojileri II Ara Sınav Deneme Testi – I

1. Aşağıdakilerden hangisinde masaüstü bileşenleri doğru olarak verilmiştir? A) Masaüstü simgeleri, Görev çubuğu, Bilgisayarım B) …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir